Dotace na místní komunikace - pasport obecních komunikací

(Novinky o pasportech)

Výzva na dotace pro opravu místních komunikací na rok 2018 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova je již vyhlášena. Pasport místních komunikací je nezbytná příloha.

 

Podpora obnovy místních komunikací

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (opravu/rekonstrukci) místních komunikací a jejich součástí dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně na:

  • všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy,

  • místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy),

  • jsou-li v majetku obce, pak také jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci,

  • dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace: - obnova kanalizace, včetně úprav k odvádění vody jen tehdy, slouží-li výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace, obnova propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, zárubních, obkladních a parapetních zdi, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Dotace je poskytována na jednu místní komunikaci obce (podle evidence v pasportu komunikací), výjimečně může být poskytnuta na více navazujících komunikací se stejným nebo obdobným povrchem.

  • maximální výše dotace: 1.000.000 Kč

  • maximální výše dotace: 50 %

  • minimální investiční náklady: 200.000 Kč

  • termín podání žádosti: leden 2019

 

Dotace není poskytována na:

- výstavbu nových místních komunikací,

- opravu, rekonstrukci, údržbu či výstavbu účelových komunikací a chodníků,

- inženýrské sítě, energetická, telekomunikační, tepelná a jiná vedení, včetně sloupů těchto vedení,

- veřejné osvětlení, reklamní zařízení a reklamní poutače.

zpět na všechny články