Zákon a pasportování

Jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších předpisů. Povinnost pasportování jednotlivých druhů obecního majetku je pak vymezeno především zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákonem č. 283/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic však stanoví vlastník (§ 9, odst. 2).

Zpět na ostatní dotazy