Reference

obec Vojkovice
obec Vojkovice

Obec Vojkovice se společností ENVIPARTNER, s.r.o. spolupracuje již od roku 2015. Původní spolupráce byla v rovině informovanosti obce o různých dotačních výzvách. Pilotním projektem byla realizace ,,Digitálního povodňového plánu obce Vojkovice“. Tento pro nás společnost každoročně aktualizuje v souladu se změnami v legislativě, popřípadě se změnami, které během roku v území obce nastanou. V roce 2018 pro nás náš obchodní partner zpracoval ,,Pasport místního hřbitova“. V letošním roce (2021) ,,Pasport dopravního značení a místních komunikací“. Oba pasporty, které jsou v každém případě nezbytné pro řádný výkon samosprávy, lze velice snadno a přehledně užívat, popřípadě editovat v elektronickém prostředí WEGAS , jehož provozovatelem je rovněž společnost ENVIPARTNER, s.r.o. Spolupráce a komunikace se zaměstnanci i vedením společnosti byla vždy v rovině maximální vstřícnosti, slušnosti a operativního řešení všech dohod a reagováním na případné změny v požadavcích obce.

Karel Klein
starosta obce Vojkovice
městys Nosislav
městys Nosislav

Městys Nosislav zahájila spolupráci se společností ENIVPARTNER, s.r.o. v roce 2019, kdy byl vytvořen pasport veřejného osvětlení a povodňový plán. Díky těmto dokumentům máme přehled o umístění a počtu světelných bodů, jejich napojení na rozvaděče a stav. Díky těmto informacím můžeme optimalizovat a rozvíjet soustavu veřejného osvětlení. Se zpracovanými dokumenty jsme byli velice spokojeni. Společnost zpracovala vše dle našich představ a v domluvených termínech. Protože jsme byli velice spokojeni, navázali jsme s nimi spolupráci i v roce 2020 a 2021 při zpracování pasportu místních komunikací a dopravního značení. Dále byl společností vytvořen návrh na změnu dopravního značení dle požadavků ze strany městyse. Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. za nás projednala všechny potřebné náležitosti s pověřenými orgány až k výslednému stanovení místní úpravy provozu.

Pavel Fröhlich
starosta městyse
město Hodonín
město Hodonín

Společnost ENVIPARTNER pro naše město zpracovávala pasport turistického značení. Výstupy plně odpovídaly našim požadavkům a komunikace se zpracovateli byla naprosto bezproblémová – jakékoli dotazy či požadavky byly neprodleně zodpovězeny a vyřešeny. Data jsme jednoduše nahráli do našeho geografického systému, kde jsou k nahlédnutí i občanům města. Turistický portál slouží nejen Klubu českých turistů, kteří je mohou využívat k údržbě turistického značení, ale také běžným občanům, aby měli přehled o turistických trasách ve městě.

Ing. Dalibor Novák
vedoucí odboru rozvoje města
obec Sojovice
obec Sojovice

Obec Sojovice navázala spolupráci se společností ENVIPARTNER při řešeni projektu s dotační podporou protipovodňových opatření a bezdrátového rozhlasu. Tento projekt pro obec připravili takříkajíc na klíč.

Projekt byl úspěšný, dotace byla získána a bezdrátový rozhlas byl v obci vybudován. Obec byla s prací společnosti ENVIPARTNER velmi spokojena.

V obci jsme následně naráželi na chybějící pasportizaci majetku obce. Při hledání společnosti, která tyto služby nabízí a poskytuje, jsme zjistili, že jednou z nich je i ENVIPARTNER. Na základě předchozích kladných zkušeností s touto společností jsme ji oslovili a jejich nabídka se nám zamlouvala.

Nejdříve jsme zadali požadavek na pasportizaci komunikací a dopravního značení. Výsledek nás příjemně překvapil, a tak jsme postupně zadávali další segmenty, jako jsou pasporty obecního mobiliáře, odpadového hospodářství, inženýrských sítí a veřejného osvětlení. Všechny segmenty jsou evidovány v systému WEGAS s on-line přístupem.

Realizace pasportu byla prováděna postupně, dle požadavků obce, připomínky byly vždy neprodleně zapracovány. Cena jednotlivých pasportů je velmi příznivá i v porovnání s konkurencí. Práce s pasporty v prostředí WEGAS je velmi intuitivní, uživatelsky přívětivá, umožňující jak vlastní editaci prvků pasportu, ale také náhled pro veřejnost. Výstupy získané ze systému WEGAS nám velmi pomáhají jednak při evidenci přehledu a stavu našeho majetku, ale dovolují přehledně plánovat další investice jak do oprav, tak do budování nových částí.

Určitě doporučujeme spolupráci s touto společností.

Ing. Bc. Petr Obdržálek
starosta obce Sojovice
obec Nedašov
obec Nedašov

Firma ENVIPARTNER, s.r.o. pro nás zpracovávala pasport hřbitova a byli jsme velmi spokojeni s touto službou.

Kladné hodnocení:

  • Rychlost zpracování přesně podle požadavku. Byl dodržen harmonogram a domluvený postup. Pasport jsme potřebovali doložit na stavební úřad kvůli vyjádření se ke změně druhu pozemku na hřbitově z trvalého travního porostu na jinou plochu, pohřebiště.
  • Poradenství ohledně rozšíření hrobových míst a zapracování návrhu do pasportu. Pracovníkem dané firmy bylo navrženo rozmístění dalších hrobových míst na daném prostoru a toto bylo do pasportu zapracováno.
  • Příznivá cena. Tato společnost byla doporučena MěÚ Valašské Klobouky, kde zpracovávala taky pasport hřbitova a vyhrála tam výběrové řízení.
  • Možnost rozšíření spolupráce s touto firmou. Je možné pokračovat ve spolupráci při zpracování dalších potřebných pasportů v obci. Firma nám řeší i označení hrobových míst formou štítků.

Děkujeme za spolupráci, hlavně za rychlost zpracování našeho požadavku a za možnost v budoucnu využít další služby této společnosti.

Bc. Alena Nováková
starostka obce Nedašov
Svazek obcí Východní Krkonoše
Svazek obcí Východní Krkonoše

Společnost ENVIPARTNER s.r.o. zpracovávala pro Svazek obcí Východní Krkonoše pasporty veřejného osvětlení, a to konkrétně pro tyto 3 obce – Horní Maršov, Černý Důl a Mladé Buky. Na zpracování pasportu, včetně geodetického zaměření, měl zpracovatel necelé 2 měsíce. Veškeré práce probíhaly dle harmonogramu a dle specifikace stanovené zadavatelem. Spokojeni jsme byli hlavně s rychlou komunikací a kvalitním zpracováním celého díla. Pasporty VO nyní slouží obcím jako podklad při výměně veřejného osvětlení, ale také díky němu mohou podávat žádosti o dotace podporující výměnu původního osvětlení.

Radka Minaříková
Administrativní pracovník – Svazek obcí Východní Krkonoše
mikroregion Odersko
mikroregion Odersko

Spolupráce se společností Envipartner s.r.o., která pro Mikroregion Odersko v roce 2020 zpracovávala pasporty dopravního značení ve 4 členských obcích byla naprosto profesionální a příjemná. Práce byla odvedena kvalitně a v požadovaném čase. Byli jsme velmi spokojeni.

Mgr. Elena Vahalíková
manažerka Mikroregionu Odersko
mikroregion Odersko
MIG, s.r.o.

Společnost ENVIPARTNER, s.r.o. jsme vyzvali ke spolupráci na přípravě projektové dokumentace na akci „NOVOSTAVBA BD KAŠTANOVÁ“, ETAPA 1+2, kdy bylo nutné pro další stupeň stavební připravenosti zajistit pasportizaci zeleně. Zkušenosti v této oblasti byly z naší strany malé, neboť většinou tuto problematiku řešil tým vybraného architekta, proto i oslovení neznámého partnera pro tuto oblast bylo krokem do neznáma. Výsledkem však byla rychlá domluva na rozsahu prací, stejně spěšné provedení zaměření v terénu, tak i výsledný dokument. Práce byla provedena s odborností a docílila tím naší spokojenosti.

Milan Koškovský
koordinátor projektů, MIG, s.r.o.
mikroregion Odersko
obec Jakubčovice nad Odrou

Obec Jakubčovice nad Odrou spolupracuje se společností ENVIPARTNER s.r.o. již delší dobu a jsme s jejich prací opravdu spokojeni. Firma pro nás v roce 2020 zpracovávala projekt „Protipovodňových opatření, povodňový plán“. V roce 2021 byly firmou ENVIPARTNER zpracovány pasporty místních komunikací a pasport dopravního značení pro naši obec. Spolupráce a komunikace, probíhala bez jakýchkoliv nedostatků, všechny dohodnuté termíny byly naplněny beze zbytku. Na firmě oceňuji především profesionální přístup, naprosto srozumitelnou komunikaci a rychlost jednání.

Antonie Pecníková
Starostka obce Jakubčovice nad Odrou
mikroregion Odersko
město Zruč nad Sázavou

Společnost ENVIPARTNER zpracovávala pro naše město pasport veřejného osvětlení a správa veřejného osvětlení je právě mojí pracovní náplní. Se zpracovateli pasportu probíhala bezproblémová komunikace a nebyl problém zapracovat do pasportu moje požadavky. Díky vedení pasportu v aplikaci WEGAS udržuji pasport stále aktuální a zanáším do něj úpravy, které provedu na veřejném osvětlení ve městě. Těším se až bude WEGAS plně použitelný na mobilních telefonech, to mi ještě více usnadní práci.

Ondřej Vorlíček
technické služby a správa majetku – Zruč nad Sázavou