Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

12. května, 2024

Městské parkování je často zdrojem frustrace jak pro řidiče, tak pro městské plánovače. Zatímco počet automobilů v městech neustále roste, dostupný prostor pro parkování zůstává omezený. Efektivní řešení tohoto problému vyžaduje promyšlenou strategii. Nabízí se využití generelu parkování jako klíčového nástroje pro efektivní správu městských parkovacích ploch.

Co je generel parkování?

Generel parkování je komplexní plán, který definuje dlouhodobou vizi rozvoje parkovacích ploch v dané oblasti. Může se týkat celého města, nebo jen některé místní části. Doporučujeme však vytvářet generel pro celé město, aby bylo možné pracovat v širších souvislostech. Generel zahrnuje analýzu současného stavu, predikci budoucích potřeb a návrh opatření pro optimalizaci využití dostupného prostoru. Hlavním cílem generelu je zlepšit dostupnost parkování a současně minimalizovat dopady na dopravní provoz a životní prostředí.

Význam a přínosy generelu parkování

Generel parkování pomáhá městům řešit několik klíčových výzev:

Efektivní využití prostoru: Identifikuje možnosti pro lepší rozložení parkovacích míst, což může zahrnovat vybudování nových parkovacích domů nebo optimalizaci stávajících ploch.

Snížení dopravní zátěže: Dobře naplánované parkovací strategie mohou výrazně snížit množství vozidel, která se neúčelně pohybují po městě při hledání volného parkovacího místa.

Zlepšení kvality ovzduší: Méně času stráveného hledáním parkování znamená méně emisí i hluku, což příznivě ovlivňuje kvalitu ovzduší v městském prostředí.

Zvýšení spokojenosti obyvatel: Snazší parkování přispívá k lepší celkové spokojenosti obyvatel i návštěvníků města.

Jak vytvořit generel parkování

Realizace generelu parkování vyžaduje koordinovaný přístup a zapojení různých zainteresovaných stran. To zahrnuje městské úřady, dopravní inženýry, urbanisty a veřejnost. Proces obvykle zahrnuje několik kroků:

1. Data a analýza: Shromažďování a analýza dat o současném využití parkovacích kapacit. Data je potřeba shromažďovat v různých fázích dne i v různých dnech. Intenzita dopravy a tedy i ne/dostatek parkovacích míst je ovlivněná i konáním kulturních a společenských akcí ve vaší obci či městě.

2. Plánování a návrh: Vypracování strategických plánů založených na analýze dat, které zohledňují budoucí rozvojové plány města i soukromých investorů a okolních obcí. Výstavba nákupního či logistického centra ve vašem okolí ovlivní i dopravu ve vašem městě. Stejně jako výstavba nové komunikace, či přestupního terminálu.

3. Veřejné projednání: Zapojení veřejnosti do plánovacího procesu pro získání zpětné vazby a zajištění podpory projektu. Můžete využít pocitovou mapu, anketu, či jiné formy zapojení občanů, abyste zjistili, kde je situace z jejich pohledu nejhorší. Toto je důležitý krok, který by se neměl vynechat.

4. Realizace a hodnocení: Postupná implementace plánu s pravidelným hodnocením jeho efektivity a případnými úpravami. Generel parkování není statický dokument; je to dynamický nástroj, který se musí pravidelně aktualizovat, aby reflektoval změny ve městské struktuře a v potřebách jeho obyvatel. Jeho úspěšná implementace může výrazně přispět k lepší organizaci městského prostoru a k zvýšení kvality života ve městech.

Chcete najít způsob jak zlepšit parkování ve své obci či městě? Možná Vám chybí nadhled, protože v místě bydlíte, možná na to nemáte kapacity. Můžete se obrátit na nás v ENVIPARTNERu. My vám vypracujeme podrobný generel parkování. Identifikujeme místa, kde jsou problémy s parkováním nejhorší, a najdeme způsob, jak navýšit počet parkovacích míst.


Další články ze světa pasportizace

Digitální mapa ČR

Nový web k DTM ČR digimapa.cz

7. prosince, 2023

Digitální technická mapa ČR Snažíte se zorientovat v povinnostech a záplavě informací o Digitální technické mapě…

Celý článek
Upoutávka na ENVIPARTNER youtube kanál

Představujeme náš YouTube kanál

6. prosince, 2023

ENVIPARTNER představuje YouTube Kanál „Pasportujeme„: Váš průvodce světem nejnovějších technologií v oblasti mapování, sběru dat a…

Celý článek