Pasport budov

Pasport budov tvoří základní výkresovou i tabulkovou dokumentaci objektu v obci. Pasportizace budov umožňuje základní znázornění jednotlivých budov na území obce.

Samotný pasport je potřeba provést tehdy, kdy obce vlastní budovu (bytový dům, hasičskou zbrojnici, obecní úřad…), ke které není žádná dostupná projektová dokumentace či je dokumentace neaktuální (proběhly nějaké změny místností apod.). Pasportizace je primárně zaměřena na evidenci budov a jejich vnitřních místností.

Stručný obsah pasportizace budov:

 • Obhlídka objektu
 • Pořízení fotodokumentace všech stran budovy
 • Základní informace o budově (označení budovy, číslo orientační/popisné, výměra, počet místností, rok výstavby, revize, PENB…)
 • Zpracování základních půdorysů budovy
 • Číslování místností a vytvoření tabulek údajů k místnostem (číslo místnosti, účel místnosti, podlahová plocha, rozměry (š, d), výška místnosti…)
 • Možnost doplnění technologií, které se v místnosti nachází (elektrika, zásuvky, hlásiče, čidla apod.)
 • Detailní fotodokumentace místnosti pomocí 360° kamery (i panoramatické snímky)
 • Možnost doplnění dalších vlastních atributů
 • Implementace do geoinformačního systému obce
 • Zobrazení budov/místností v mapě

Typy rozsahu pasportu budov:

1) Pasport budov – informace o polohách budov, základní údaje o struktuře a připojená dostupná dokumentace

Vytvoříme pasport budov na základě soupisu objektů obdrženého z MěÚ nebo dle LV. Doplníme informace z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí). Chybějící údaje (např. typ topení, počet místností apod.) dle dostupných informací zapracujeme ve spolupráci pracovníky z MěÚ.

K databázi doplníme další převzaté podklady z MěÚ – průkazy energetické náročnosti budov (PENB) a dostupné projektové dokumentace (PD). Tyto podklady zdigitalizujeme a pomocí jednoznačného identifikátoru (ID) propojíme s tabelárním soupisem budov.

K jednotlivým budovám pořídíme fotografie, které pomocí ID přiřadíme k budovám ze soupisu. K soupisu připojíme také lokalizační údaje (z Katastru nemovitostí a RÚIAN) a tímto získáme jejich geolokace v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG: 5514). Výstupem ve WEGASu bude vrstva budov s veškerými atributy a připojenými dokumenty.

2) Pasport budov na úroveň místností

Nad rámec předchozího rozkreslíme geometrii na jednotlivé místnosti (zjednodušené bez zdí). Místnosti rozměříme laserovými dálkoměry a pořídíme 360°panoramatické fotografie. Plocha místnosti bude skutečná dle rozměření (bez vlivu zdí). Místnosti budou mít svoje ID a můžeme k nim připojit od MěÚ údaje např. o nájemci, platbě za místnost / jednotku.

Do WEGASu naimportujeme jednotlivé budovy jako samostatné vrstvy s možností zobrazení po patrech – můžeme poskytnout demo. MěÚ se sám bude moct přidávat prvky ve WEGASu (rozmístění hasících přístrojů, inventáře) a udržovat info o nájemnících apod.

3) Laserscan všech místností a vytvoření BIM modelu a výkresu

Provedeme laserové skenování budovy z venku a zevnitř a sběr atributů, mračna bodů. Zaměříme půdorysy všech podlaží v budově. Uděláme laserscan všech místností a odevzdání BIM modelu v kvalitě LOD2.

Exportujeme dokumentaci (řezy, pohledy, půdorysy atp.) v rozsahu zjednodušené stavební dokumentace – tiskem a digitálně. Grafická část pasportu bude obsahovat zjednodušenou dokumentaci (pasport stavby), která bude v souladu s ustanovením Vyhlášky č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb v účinném znění, dle přílohy č. 14 této vyhlášky.

Nad rámec přílohy č. 14 Vyhlášky můžete získat:

 • Grafické rozlišení typu zdiva, pokud lze vizuálně určit
 • Zákres pohledů, fasád a štítů
 • Zakreslení polohy přípojek – voda, plyn, kanalizace, elektroinstalace, parovody, apod.
 • Zákres hlavních uzávěrů v budově
 • Povrchově viditelné umístění rozvodů – zdravotně technické instalace (voda a odpad), elektro, ústřední topení. Vzduchotechnika, datové sítě, plynoměry, elektroměry, hlavní rozvaděče, apod.
 • Fotodokumentace vnitřních i vnějších prostor

Výkresová dokumentace ve formátech *.dwg a*.pdf a import do WEGASu. Z BIM modelu export projektové dokumentace a 2D zákres pro WEGAS.

Součástí předání pasportu budov může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Vedení evidence budov
 • Zobrazit polohu budov/jednotlivých místností (prostorová lokalizace v souřadnicovém systému S-JTSK (EPSG: 5514)
 • Zobrazování fotodokumentace + zákresů půdorysů
 • Barevně odlišit jednotlivé typy budov
 • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Potřebujete poradit?