Pasport dopravního značení

Pasport dopravního značení (dále též DZ) je evidenci veškerého dopravního značení v dotčeném území (katastr obce). Rozsah a způsob vedení pasportu DZ odpovídá příslušným ustanovením zákona číslo 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a Vyhlášky Ministerstva dopravy číslo 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o dopravním značení, v platném znění. Součástí pasportu je svislé dopravní značení, které může být doplněno o vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení.

Stručný obsah pasportu dopravního značení:

  • Fyzicky zaměříme dopravního značení (dále DZ)
  • Schematicky zaznačíme polohu sloupků a vytvoříme vizualizaci reálné podoby značek dle vyhlášky
  • Zpracujeme podrobný soupis vlastností DZ včetně textových popisů značek
  • Přiřadíme DZ ke komunikacím
  • Implementujeme data do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu dopravního značení může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

  • Zobrazit polohu dopravního značení
  • Současné znázornění s pasportem místních komunikací
  • Zobrazování fotografií
  • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Pasport dopravního značení je vhodné doplnit o pasport místních komunikací či návrh dopravního značení.

Potřebujete poradit?