Pasport dopravního značení

Pasport dopravního značení (dále též DZ) je evidenci veškerého dopravního značení v dotčeném území (katastr obce). Rozsah a způsob vedení pasportu DZ odpovídá příslušným ustanovením zákona číslo 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a Vyhlášky Ministerstva dopravy číslo 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o dopravním značení, v platném znění. Součástí pasportu je svislé dopravní značení, které může být doplněno o vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení.

Stručný obsah pasportizace dopravního značení:

  • Fyzické zaměření dopravního značení (dále DZ)
  • Schematické zaznačení polohy sloupků a vizualizace reálné podoby značek dle vyhlášky
  • Podrobný soupis vlastností DZ včetně textových popisů značek
  • Přiřazení DZ ke komunikacím
  • Implementace do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu dopravního značení může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

  • Zobrazit polohu dopravního značení
  • Současné znázornění s pasportem místních komunikací
  • Zobrazování fotografií
  • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Pasport dopravního značení je vhodné doplnit o pasport místních komunikací či návrh dopravního značení.

Potřebujete poradit?