Zákon a pasportování

24. května, 2021

Jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších předpisů. Povinnost pasportování jednotlivých druhů obecního majetku je pak vymezeno především zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic však stanoví vlastník (§ 9, odst. 2).

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v § 161 Vlastníci technické infrastruktury, uvádí, že vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést  o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury i výškové umístění. Dále uvádí, že informace mohou být poskytnuty v digitální podobě. 


Další články ze světa pasportizace

Kontrola fotovoltaiky dronem

26. září, 2023

Fotovoltaické elektrárny zaznamenaly v posledních letech obrovský rozmach. Jako každá jiná technologie i solární panely vyžadují…

Celý článek

Pasportizace místních komunikací

11. března, 2023

Vývoj moderního světa stále více zasahuje do každodenního života obyvatel obcí. Komplexnost infrastrukturních systémů, které…

Celý článek