Zákon a pasportování

24. května, 2021

Jedním z hlavních zákonů, který ukládá obci povinnost evidovat svůj majetek, je zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (§ 29 a § 30, Inventarizace majetku a závazků), ve znění pozdějších předpisů. Povinnost pasportování jednotlivých druhů obecního majetku je pak vymezeno především zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ukládá povinnost provádět pasport komunikací, a to podle § 5 Evidence komunikací, který uvádí, že základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic však stanoví vlastník (§ 9, odst. 2).

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v § 161 Vlastníci technické infrastruktury, uvádí, že vlastníci technické infrastruktury jsou povinni vést  o ní evidenci, která musí obsahovat polohové umístění a ochranu, a v odůvodněných případech, s ohledem na charakter technické infrastruktury i výškové umístění. Dále uvádí, že informace mohou být poskytnuty v digitální podobě. 

Další články ze světa pasportizace

Nejčastější problémy v dopravním značení v obci

17. srpna, 2022

Vodorovné dopravní značky Vodorovné dopravní značky (například vyznačení jízdních pruhů, přechodů pro chodce atd.) mají největší nevýhodu v zimním období….

Celý článek

Generel veřejného osvětlení

1. dubna, 2022

Generel veřejného osvětlení řeší zatřídění veřejných komunikací podle stupně jejich zatížení a z toho plynoucí požadavky na třídy osvětlení (dle…

Celý článek