Pasport místních komunikací

Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (ve znění pozdějších předpisů) ukládá povinnost provádět pasport komunikací, kdy minimální rozsah evidence místních komunikací zahrnuje délku místních komunikací I. až IV. třídy, počet a celkovou délku mostů na nich a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu. Součástí pasportu místních komunikací je i evidence účelových komunikací.

Stručný obsah pasportu místních komunikací:

 • Fyzicky zaměříme místní a účelové komunikace (tzn. vozovky, chodníky a cyklostezky)
 • Zpracujeme liniovou či polygonovou vizualizaci
 • Vytvoříme podrobný soupis vlastností komunikací
 • Vytvoříme výčet parcel pod evidovanými komunikacemi
 • Součástí je evidence mostů
 • Možnost rozšíření pasportu o další prvky souvisejících s komunikacemi (parkoviště, schodiště, propustky, vpusti a další)
 • Implementujeme data do geoinformačního systému obce

Součástí předání pasportu místních komunikací může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Zobrazit polohu místních komunikací
 • Zobrazit polohu vybraných bodových prvků (mosty, atd.)
 • Barevně odlišit komunikaci dle jejich třídy
 • Snadné úpravy pasportu zajistí neustálou platnost a splnění zákonné povinnosti
 • Zobrazování fotografií
 • Sdílení vybraných údajů s veřejností

Pasport místních komunikací je vhodné doplnit o pasport dopravního značení (svislé i vodorovné značení) či plán zimní údržby a plán blokového čištění. Pasport místních komunikací může být podkladem pro dokumenty Generel dopravy či Generel parkování.

Potřebujete poradit?