Plán zimní údržby a čištění

Plán zimní údržby

Hlavním úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích, které vznikly v důsledku zimních povětrnostních vlivů. Vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě po celém území, stanoví plán zimní údržby i potřebné priority údržby, a to místně, i časově. Tyto priority vyplývají z různé důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby. O zpracování plánu zimní údržby místních komunikací, jeho rozsahu a způsobu vyhodnocení rozhodují obce. Odpovědnost vlastníka místních komunikací je dána zákonem o pozemních komunikacích (zákon č. 13/1997 Sb. v platném znění a to zejména §26, 27, 28, 29).

Stručný obsah tvorby plánu zimní údržby

 • Zatřídíme komunikace do kategorií dle důležitosti
 • Graficky znázorníme – síť komunikací s barevným odlišením pořadí důležitosti
 • Specifikujeme dobu zajišťování zimní údržby
 • Vytvoříme přehled zodpovědných zaměstnanců a realizátora zajišťování zimní údržby
 • Vytvoříme přehled posypových materiálů a technického zabezpečení
 • Vytvoříme přehled rozmístění nádob s posypovým materiálem

Součástí předání plánu zimní údržby může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Zobrazit síť komunikací s barevným odlišením pořadí důležitosti
 • Snadno upravit zatřídění komunikací
 • Filtrovat pouze potřebné komunikace
 • Vytvořit přehledné mapy pro realizátory zimní údržby
 • Sdílet vybrané údaje s veřejností
Plán zimní údržby k. ú. valašské meziříčí – město k. ú. Krásno nad Bečvou

Plán blokového čištění

Blokové čištění komunikací (rajónová očista) přispívá ke zlepšení čistoty v obcích a městech a tím vede ke zkvalitnění životního prostředí. Jen při aktivní spolupráci řidičů je úklid proveden kvalitně a ve velkém rozsahu. Vytvoření plánu blokového čištění komunikací a jeho následné sdílení s veřejností, může být velkým přínosem. Včasným informováním místních obyvatel se tak může snížit množství nepřeparkovaných aut a zrychlit tak čištění komunikací.

Blokové čištění komunikací se řídí podle vyhlášky 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, §47. Jedná se o zametání nečistot na místních komunikací, chodníků, parkovišť a ostatních plochách na území obce. Blokové čištění je vždy doprovázeno přechodnou úpravou silničního provozu a stání na komunikacích s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně 7 dní.

Stručný obsah tvorby plánu blokového čištění:

 • Vytvoříme jednotlivé bloky čištění ve spolupráci s obcí
 • Specifikujeme dobu zajišťování úklidu jednotlivých bloků
 • Vytvoříme přehled zodpovědných zaměstnanců a realizátora zajišťování blokového čištění
 • Vytvoříme přehled technického zabezpečení

Součástí předání plánu blokového čištění může být i mapová aplikace WEGAS. V aplikaci je možné:

 • Zobrazit síť komunikací s barevným rozlišením dle bloků čištění
 • Snadno upravit atributy času čištění či přeřazení do jiného bloku
 • Filtrovat potřebné komunikace
 • Tvořit přehledné mapy pro realizátory blokového čištění
 • Sdílet vybrané údaje s veřejností

Plán očisty místních komunikací