Jak si usnadnit péči o zeleň v obci

17. prosince, 2021

Proč je starost o obecní zeleň důležitá?
Ukázka obecní zeleně

Obecní zeleň je jedním z nejdůležitějších krajinných prvků v obci s mnoha významnými ekologickými funkcemi, i přesto jí není věnována dostatečná pozornost.

Co vše si lze pod pojmem obecní zeleň představit?

Obecně sem spadají všechny nesoukromé zelené plochy, a to jak v intravilánu, tak také v extravilánu obce. Zeleň v intravilánu představuje veškerou zeleň, která se nachází v zastavěných oblastech obcí či měst. Jsou to zahrady, aleje, parky, lesoparky, trávníky, záhony okolo cest a chodníků. Tento typ zeleně slouží hlavně pro zvelebení dané lokality a zvýšení estetického cítění lidí. To vše pak přispívá ke zlepšování života občanů. Při vytváření zeleně v intravilánu by měl být brán ohled na charakteristický ráz obce či města. Zeleň v extravilánu naopak představuje zeleň, která se nachází v nezastavěných oblastech obcí či měst. Patří tam lesy, louky, pastviny, pole, háje, mokřady a další. Tento typ zeleně má spíše funkční opodstatnění. Má pozitivní vliv na hydrologický režim území a druhovou diverzitu krajiny, brání erozi půdy, přispívá ke zvyšování biodiverzity a má i produkční funkci.

obecní zeleň a péče o ni
Ukázka obecní zeleně

Jaké jsou obecně funkce zeleně v obci?

Nejzákladnější funkcí je funkce ekologická. Ta spočívá ve zlepšování kvality ovzduší, jelikož zeleň zachytává drobné prachové částice a snižuje množství oxidu uhličitého a přízemního ozónu v atmosféře. Dále zlepšuje vlhkostní podmínky území a přispívá ke správnému fungování půdního a biotického prostředí. Sociální funkce zeleně slouží hlavně pro rekreaci a dobrý psychický stav občanů. Mezi další funkce řadíme také ekonomickou či estetickou funkci.

Pro obec plynou povinnosti se o veřejnou zeleň starat a udržovat ji ve stavu neohrožující lidské zdraví, například kontrolovat zdravotní stav vzrostlých dřevin. Při péči o obecní zeleň by měly být využívány principy trvalé udržitelnosti a respektována přirozená druhová skladba rostlin.

Na pasportizaci zeleně je poté možné navázat plány udržovací péče. Jedná se o dokument, který podrobně specifikuje jednotlivé pracovní operace, které jsou nutné k zajištění optimální péče o konkrétní plochy zeleně, včetně jejich časového harmonogramu a náročnosti. Dalšími dokumenty, které je možné implementovat do pasportu zeleně, jsou např. návrhy pěstebních opatření, inventarizace dřevin a dendrologické průzkumy.

Ukázka znázornění ploch zeleně v prostředí systému WEGAS
Ukázka znázornění ploch zeleně v prostředí systému WEGAS
Obecní zeleň znázorněná na mapě
Obecní zeleň znázorněná na mapě
Ukázky znázornění ploch zeleně ve městě Zruč nad Sázavou
Ukázky znázornění ploch zeleně ve městě Zruč nad Sázavou

Obecní zeleň by neměla být vnímána pouze z hlediska její funkce, ale je důležité ji využít pro rozvoj obce či města. Chcete si ulehčit správu a údržbu zeleně ve Vaší obci? V tom případě si nechte vytvořit nezávaznou nabídku na pasport zeleně.

Ukázka pasportizované zeleně
Ukázka pasportizované zeleně

Další články ze světa pasportizace

Jak pasport hřbitova pomáhá obcím

Jak pasport hřbitova pomáhá obcím

1. července, 2024

Hřbitovy, místa hlubokých lidských emocí a vyžadují pečlivou správu, aby byly důstojně udržovány a zároveň…

Celý článek
Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

Parkování, velký zdroj nespokojenosti občanů obcí

12. května, 2024

Městské parkování je často zdrojem frustrace jak pro řidiče, tak pro městské plánovače. Zatímco počet…

Celý článek