Generel veřejného osvětlení

Generel veřejného osvětlení

Generel veřejného osvětlení je vhodným navazujícím dokumentem na pasport veřejného osvětlení. V rámci generelu veřejného osvětlení probíhá analýza současného stavu veřejného osvětlení, návrh modernizace a obnovy veřejného osvětlení podle moderních standardů. Obnova veřejného osvětlení (dále jen VO) v obcích přinese energetické i finanční úspory.

Stručný obsah Generelu veřejného osvětlení

 • Trendy ve veřejném osvětlení
 • Energetická optimalizace
 • Možné dotace
 • Shrnutí a zhodnocení poznatků z pasportu veřejného osvětlení
 • Analýzy stavu rozvaděčů, světelných bodů a kabeláže
 • Zatřídění do tříd osvětlení
 • Návrh obnovy
 • Harmonogram plánu obnovy VO
 • Manuál běžné údržby a pravidelných kontrol VO
 • Plán revizních činností

Generel dopravy

Generel dopravy je analýza stávajícího stavu dopravy za účelem zjištění základních informací o dopravním chování a intenzitě automobilové dopravy. Dopravní průzkum má za úkol zjistit skutečnou zatíženost komunikací, intenzitu a skladbu dopravních proudů, které danými místy v obci. Generel dopravy je jedním ze základních dokumentů sloužících k rozvoji dopravních sítí a dopravy. Identifikace hlavních problémů a návrh jejich řešení zlepší mobilitu, zvýší dopravní bezpečnost a kvalitu života v obci.

Stručný obsah Generelu dopravy

 • Terénní průzkum dopravy
 • Analýza a identifikace problémových míst a prvků v dopravě
 • SWOT analýza
 • Návrh změn a řešení problémů daných lokalit
 • Plán etapizace úprav a odhad stavebních nákladů
 • Fotodokumentace sledovaných lokalit

Generel parkování

Předmětem generelu parkování je analýza současného stavu dopravy v klidu (parkovací místa, odstavná místa, či kapacita a stav parkovišť). Průzkum parkování poukazuje na oblasti (zóny) obce, kde se nachází problémová místa, kvůli odstavování vozidel (zde se jedná především o problém odstavení vozidel na okraji komunikace či na zeleni, která přiléhá k místním komunikacím). Generel parkování je konstruován tak, aby poskytoval přehledný a věcný výklad o zjištěných problémech v obci. Generel parkování může být základním dokumentem pro efektivní plán rozvoje obce přispívající ke zlepšení bezpečnosti dopravy vozidel, cyklistů a chodců.

Stručný obsah Generelu parkování

 • Terénní průzkum dopravy v klidu
 • Analýza jednotlivých zón na parkování
 • Návrh změn a řešení problémů v zónách
 • Plán etapizace úprav a odhad stavebních nákladů
 • Fotodokumentace sledovaných lokalit